மல்லல் மூதூர் மதுரை — 6


முனைவர் ப. பாண்டியராஜா
http://wp.me/p4Uvka-IT
சங்க கால மதுரை மக்கள்சிலம்பு காட்டும் மதுரை மகளிரைப் பொதுவாக இல்லற மகளிர், கணிகையர் என இருவகையாகப் பிரிக்கலாம். இல்லறமகளிரையும், செல்வ மகளிர், உழைப்பாளி மகளிர் எனப் பிரிக்கலாம்.
செல்வமகளிர் பொதுவாகப் பகல்நேரங்களில் பலவிதப் பொழுதுபோக்குகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
கணிகையர் கொடி நுடங்கும் ஊர் மறுகில் கடைகழிமாதர், தம் காதல் செல்வரோடு சேர்ந்திருந்தனர். பிற்பகல் வேளையில் நன்றாகத் தம்மை அலங்கரித்துக்கொண்டு மேல்நிலை முற்றத்தில் தம் காதலர் பாராட்ட, பூம்படுக்கையில் இனிமையுடன் இருந்தனர்.
உழைக்கும் வர்க்கம் ஏனையோரிடம் பற்றும் பாசமும் கொண்டிருப்பது பண்டையநாள் தொட்டு தமிழரின் பெருவழக்காய் இருந்துவந்திருக்கிறது.

Advertisements